Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στον Εuropean Aviation Safety Agency (EASA) την κατάρτιση ενός συνόλου ευρωπαϊκών κανόνων για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη .Ο EASA προτείνει αλλαγές στους υφιστάμενους κανόνες αεροπορίας ώστε να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες εξελίξεις των μη επανδρωμένων αεροσκαφών .

   Η  πρόταση κατάρτισης κοινών κανόνων για την πτητική λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ευρώπη δημοσιεύθηκε σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    Αναλυτικά οι προτάσεις :

 

 

  Πρόταση 1:  Προτείνεται η ρύθμιση των εμπορικών και μη εμπορικών δραστηριοτήτων, καθώς το ίδιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο για εμπορικές όσο και για μη εμπορικές δραστηριότητες.

   Πρόταση 2:  Πρόκειται να καθοριστούν τρεις κατηγορίες πτητικής λειτουργίας για τα μη επανδρωμένα  αεροσκάφη:

    —  Η «ανοικτή» κατηγορία (χαμηλού κινδύνου): η ασφάλεια διασφαλίζεται μέσω επιχειρησιακών περιορισμών,

της συμμόρφωσης προς τα πρότυπα του κλάδου, καθώς και μέσω της απαίτησης να διαθέτουν συγκεκριμένες λειτουργίες και ένα ελάχιστο σύνολο επιχειρησιακών κανόνων. Η εφαρμογή της επιβάλλεται κυρίως  από την αστυνομία.

   — Η «ειδική» κατηγορία (μεσαίου κινδύνου): έγκριση από εθνική αεροπορική αρχή, πιθανώς με τη συνδρομή εγκεκριμένου φορέα , κατόπιν διενέργειας αξιολόγησης κινδύνων από τον φορέα εκμετάλλευσης. Τα μέτρα μετριασμού του κινδύνου θα παρατίθενται σε εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

   — Η «πιστοποιημένη» κατηγορία (υψηλότερου κινδύνου): απαιτήσεις ανάλογες εκείνων που ισχύουν για τα

επανδρωμένα αεροσκάφη. Επίβλεψη από εθνική αεροπορική αρχή (έκδοση αδειών και έγκριση φορέων συντήρησης, εκμετάλλευσης, εκπαίδευσης, ATM/ANS και αεροδρομίων) και από τον Οργανισμό (σχεδιασμός και έγκριση αλλοδαπών  φορέων).

    Πρόταση 3:  Τα κράτη μέλη (κράτη μέλη του EASA) πρέπει να ορίζουν τις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των κανονισμών. Προτείνεται να μην συμπεριληφθεί η επιτήρηση της «ανοικτής» και της «ειδικής» κατηγορίας στο  σύστημα της αεροπορίας της ΕΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα κράτη μέλη του EASA θα διαθέτουν την απαιτούμενη  ευελιξία σε τοπικό επίπεδο, και συνεπώς δεν θα υπόκεινται σε επιτήρηση από τον EASA («τυποποίηση EASA»).

     Πρόταση 4: Οι εγκεκριμένοι φορείς θα εγκρίνονται και θα ελέγχονται από τις εθνικές αεροπορικές αρχές ή από τον  οργανισμό ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κοινών κανόνων.

    Πρόταση 5: Η πτητική λειτουργία «ανοικτής» κατηγορίας είναι κάθε πτητική λειτουργία με απευθείας οπτική επαφή μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με MTOM  κάτω των 25 κιλών εντός ασφαλούς απόστασης από πρόσωπα στο έδαφος και σε απόσταση από άλλους χρήστες του εναέριου χώρου.

     Πρόταση 6:   Για την αποφυγή της ακούσιας πτήσης εκτός των ασφαλών περιοχών και την αύξηση της συμμόρ φωσης προς τους ισχύοντες κανονισμούς, προτείνεται η υποχρεωτική γεω‑περίφραξη (περιοχές στις οποίες δεν μπορούν να πετούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσω του σχεδιασμού του λογισμικού τους ή με άλλον τρόπο) και η υποχρεωτική αναγνώριση συγκεκριμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και περιοχών πτητικής λειτουργίας.

     Πρόταση 7:  Για τη διασφάλιση της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ιδιωτικής ζωής, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίσουν «περιοχές μη εισόδου μη επανδρωμένων αεροσκαφών», εντός των οποίων δεν επιτρέπεται η πτητική λειτουργία των συγκεκριμένων σκαφών, καθώς και «περιοχές περιορισμένης πτητικής λειτουργίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών», εντός των οποίων τα συγκεκριμένα αεροσκάφη πρέπει να παρέχουν λειτουργία που επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση και τον αυτόματο περιορισμό του εναέριου χώρου στον οποίον μπορούν να εισέρχονται και πρέπει επίσης να έχουν περιορισμένη μάζα.

     Πρόταση 8:  Τα πρότυπα για τις λειτουργίες αναγνώρισης και γεω‑περίφραξης θα εγκριθούν από τον Οργανισμό και μπορεί να γίνεται αναφορά σε αυτά στους κανονισμούς της αγοράς ώστε να διασφαλίζονται η συμμόρφωση της πλειοψηφίας των καταναλωτικών προϊόντων προς τα συγκεκριμένα πρότυπα και η εναρμόνιση σε τεχνικό επίπεδο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι κατασκευαστές θα μπορούν να αναπτύσσουν επαρκή εξοπλισμό και να δηλώνουν της συμμόρφωση προς τα εν λόγω πρότυπα.

      Πρόταση 9: Ο Οργανισμός θα ορίσει μια συνήθως χρησιμοποιούμενη μορφή δεδομένων (π.χ. για τα δεδομένα  χάρτη), η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριών σε μια ανοιχτή διαδικτυακή διεπαφή. Οι πληροφορίες αυτές θα μπορούν να διατίθενται μέσω παρόχων υπηρεσιών, να παρουσιάζονται μέσωεφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα (smartphone) ή να μεταφορτώνονται απευθείας στο μη επανδρωμένο σκάφος.

      Πρόταση 10:  Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς μη επανδρωμένων αεροσκαφών οφείλουν να συμμορφώνονται προς την ισχύουσα οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων και θα πρέπει να παρέχουν πληροφόρησηστους αντίστοιχους πελάτες σχετικά με τους επιχειρησιακούς περιορισμούς που ισχύουν για την «ανοικτή» κατηγορία. Οι κανονισμοί της αγοράς θα έχουν εφαρμογή σε μικρότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χρειάζεται να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο.

      Πρόταση 11: Οι βασικές απαιτήσεις για την σχετική οδηγία για την γενική ασφάλεια των προϊόντων και τα σχετικά πρότυπα θα εκπονηθούν με τη συμμετοχή του Οργανισμού, καθορίζοντας χαρακτηριστικά ασφαλείας (π.χ.κινητική ενέργεια, επιδόσεις, χαρακτηριστικά, ικανότητα σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης) κατάλληλα για την αντίστοιχη κατηγορία και υποκατηγορία μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

        Πρόταση 12: Όλες οι πτητικές λειτουργίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην «ανοικτή» κατηγορία πρέπει να

εκτελούνται εντός των καθοριζόμενων περιορισμών:

   —Επιτρέπονται μόνο πτήσεις όπου ο χειριστής έχει απευθείας οπτική επαφή.

   —Επιτρέπονται μόνο μη επανδρωμένα αεροσκάφη με μέγιστη μάζα κατά την απογείωση μικρότερη των 25 κ ι λών.

   — Δεν επιτρέπεται η πτητική λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις «περιοχές μη εισόδου μη επανδρωμένων αεροσκαφών».

  —Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούν σε «περιοχές περιορισμένης πτητικής λειτουργίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών» πρέπει να συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες περιορισμούς.

     Ο  χειριστής είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση ασφαλούς απόστασης από οποιονδήποτε άλλον χρήστη

ή χρήστες του εναέριου χώρου και δίνει προτεραιότητα σε κάθε άλλο χρήστη του εναέριου χώρου.

   —Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της «ανοικτής» κατηγορίας δεν πρέπει να πετούν σε ύψος μεγαλύτερο των 150 μέτρων επάνω από το έδαφος ή το νερό.

   — Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή πτητική λειτουργία και τη διατήρηση ασφαλούς απόστασης από μη εμπλεκόμενα πρόσωπα και περιουσίες στο έδαφος και από άλλους χρήστες του εναέριου χώρου και δεν θα πετά το μη επανδρωμένο αεροσκάφος επάνω από πλήθη (> 12 άτομα).

    Πρόταση 13:  Για κάθε πτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε ύψος μεγαλύτερο των 50 μέτρων επάνω από το έδαφος, ο χειριστής πρέπει να διαθέτει βασικές γνώσεις αεροπορίας.

    Πρόταση 14:  Δημιουργία τριών υποκατηγοριών στην «ανοικτή» κατηγορία:

  —  CAT A0: «Παιχνίδια» και «μίνι μη επανδρωμένα αεροσκάφη» < 1 κιλού

  —  CAT Α1: «Πολύ μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» < 4 κιλών

  —  CAT Α2: «Μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» < 25 κιλών

   Πρόταση 15:  Πρόσθετες απαιτήσεις για την κατηγορία CAT A0: «Παιχνίδια» και «μίνι μη επανδρωμένα αεροσκάφη» < 1 κιλού:

   —  Κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πωλείται ως παιχνίδι ή καταναλωτικό προϊόν και έχει μάζα μικρότερη του 1 κιλού μπορεί να συμμορφωθεί με την ισχύουσα οδηγία για την ασφάλεια των προϊόντων και πρέπει να έχει περιορισμένες επιδόσεις ώστε να διασφαλίζονται η πτήση σε ύψος μικρότερο των 50 μέτρων επάνω από το έδαφος και η τοπική λειτουργία ή, εναλλακτικά, να διαθέτει τα μέσα για τον αυτόματο περιορισμό του ύψους και του εναέριου χώρου στον οποίον μπορεί να εισέρχεται.

  —  Η πτήση πρέπει να εκτελείται σε ύψος μικρότερο των 50 μέτρων επάνω από το έδαφος.

   Πρόταση 16:  Πρόσθετες απαιτήσεις για την κατηγορία CAT A1: «Πολύ μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» < 4 κιλών:

   -- Κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πωλείται ως καταναλωτικό προϊόν και έχει βάρος άνω του 1 κιλούμπορεί να συμμορφωθεί με την ισχύουσα οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και πρέπει να διαθέτει τα μέσα για τον αυτόματο περιορισμό του εναέριου χώρου στον οποίον μπορεί να εισέρχεται, καθώς και τα μέσα που επιτρέπουν την αυτόματη αναγνώριση.

  — Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούν σε «περιοχές περιορισμένης πτητικής λειτουργίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών» πρέπει να διαθέτουν ενεργοποιημένη ικανότητα ενεργούς αναγνώρισης και

ενημερωμένης γεω‑περίφραξης.

  —  Για κάθε πτήση σε ύψος μεγαλύτερο των 50 μέτρων επάνω από το έδαφος, ο χειριστής πρέπει να διαθέτει

βασικές γνώσεις αεροπορίας.

  — Πρέπει να αναφέρονται τυχόν βλάβες, δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή άλλα συμβάντα που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο προσώπου.

   Πρόταση 17:  Πρόσθετες απαιτήσεις για την κατηγορία CAT A2: «Μικρά μη επανδρωμένα αεροσκάφη» < 25 κιλών

  — Κάθε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πωλείται ως καταναλωτικό προϊόν και έχει βάρος άνω των 4 κιλώνμπορεί να συμμορφωθεί με την ισχύουσα οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και πρέπει να διαθέτει τα μέσα για τον αυτόματο περιορισμό του εναέριου χώρου στον οποίον μπορεί να εισέρχεται, καθώς και τα μέσα που επιτρέπουν την αυτόματη αναγνώριση.

  — Στην «ανοικτή» κατηγορία δεν επιτρέπεται σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη με μάζα κατά την απογείω ση άνω των 4 κιλών να πετούν σε «περιοχές περιορισμένης πτητικής λειτουργίας μη επανδρωμένων

αεροσκαφών».

  —  Για κάθε πτήση σε ύψος μεγαλύτερο των 50 μέτρων επάνω από το έδαφος, ο χειριστής πρέπει να διαθέτει

βασικές γνώσεις αεροπορίας.

 — Τυχόν βλάβες, δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή άλλα συμβάντα που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο προσώπου πρέπει να αναφέρονται στον Οργανισμό.

    Πρόταση 18: Σε ειδικές περιοχές, μπορεί να εκτελείται πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ή μοντέλων)

«ανοικτής» κατηγορίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζει η αρμόδια αρχή.

    Πρόταση 19:  Στην «ανοικτή» κατηγορία επιτρέπεται η πτήση προσδεδεμένων αεροσκαφών με μάζα έως 25 κιλά ή, στην περίπτωση αεροσκαφών ελαφρότερων από τον αέρα, αεροσκαφών με συγκεκριμένο ανώτερο όριο όγκου, εκτός «περιοχών μη εισόδου μη επανδρωμένων αεροσκαφών» σε ύψος μικρότερο των 50 μέτρων επάνω από το έδαφος ή το νερό ή σε ειδικές περιοχές που γνωστοποιούνται στους άλλους χρήστες του εναέριου χώρου

 

     Πρόταση 20: «Πτητική λειτουργία ειδικού κινδύνου» είναι κάθε πτήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών που ενέχει σημαντικότερους αεροπορικούς κινδύνους για τα πρόσωπα επάνω από τα οποία εκτελείται ή περιλαμβάνει την από

κοινού χρήση του εναέριου χώρου με επανδρωμένα αεροσκάφη. Κάθε ειδικός αεροπορικός κίνδυνος πρέπει να αναλύεται και να μετριάζεται μέσω αξιολόγησης κινδύνων  ασφαλείας.

       Πρόταση 21:  Η αξιολόγηση κινδύνων ασφαλείας πρέπει να διενεργείται από τον φορέα εκμετάλλευσης λαμβάνοντας

υπόψη όλα τα στοιχεία που συμβάλλουν στους κινδύνους της συγκεκριμένης πτητικής λειτουργίας. Για αυτόν τον σκοπό, ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει:

    — να παρέχει στην αρμόδια εθνική αεροπορική αρχή κάθε πληροφορία που απαιτείται για τον προκαταρκτικό έλεγχο εφαρμογής της κατηγορίας της πτητικής λειτουργίας·

     —  να παρέχει στην αρμόδια αρχή αξιολόγηση κινδύνων ασφαλείας που καλύπτει τόσο τα μη επανδρωμένα

αεροσκάφη όσο και την πτητική λειτουργία, προσδιορίζει όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη πτητική λειτουργία και προτείνει κατάλληλα μέτρα μετριασμού των κινδύνων·

     — να καταρτίσει κατάλληλο εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, περιγραφές, προϋποθέσεις και περιορισμούς για την πτητική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης και των προσόντων του προσωπικού, τη συντήρηση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους και των συστημάτων του, καθώς και την αναφορά συμβάντων και την επιτήρηση των προμηθευτών.

    Πρόταση 22:  Η αρμόδια αρχή του κράτους του φορέα εκμετάλλευσης είναι αρμόδια για την έκδοση της ΕΠΛ κατόπιν της εξέτασης και της έγκρισης της αξιολόγησης κινδύνων ασφάλειας που έχει διενεργήσει ο φορέας εκμετάλλευσης και του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας στην «ειδική» κατηγορία.

     Πρόταση 23:  Η πτητική λειτουργία πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις

που ορίζονται στην ΕΠΛ:

  — Ο φορέας εκμετάλλευσης δεν επιτρέπεται να εκτελεί συγκεκριμένες πτήσεις παρά μόνο εάν κατέχει έγκυ ρη έγκριση πτητικής λειτουργίας.

  — Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να διασφαλίζει ότι όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό διαθέτει επαρκή προσόντα και εξοικείωση με τις σχετικές διαδικασίες και προϋποθέσεις της πτητικής λειτουργίας.

   —  Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε πτητικής λειτουργίας, ο φορέας εκμετάλλευσης είναι αρμόδιος να συλλέγει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τους μόνιμους και προσωρινούς περιορισμούς και όρους και να συμμορφώνεται προς κάθε απαίτηση ή περιορισμό που ορίζει η αρμόδια αρχή ή να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση ειδικής έγκρισης.

    Πρόταση 24:  Η πτητική λειτουργία στην «ειδική» κατηγορία μπορεί να εκτελείται με πιστοποιημένα ή άλ λως εγκεκριμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή εξοπλισμό. Η πτητική λειτουργία μπορεί να υπερβεί τους επιχειρησιακούς περιορισμούς για τον πιστοποιημένο εξοπλισμό εφόσον υπάρχει ειδική έγκριση και όταν η πτητική λειτουργία διασφαλίζει την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων μετριασμού κινδύνων, όπως προσδιορίζεται στην ΕΠΛ.

    Πρόταση 25:  Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν προαιρετικά να χρησιμοποιούν προμηθευτές ή  προσωπικό που κατέχουν πιστοποιητικά ή προαιρετικά να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού φορέα τηλεχειρισμού,αναφέροντας λεπτομερώς τα μέσα για τον καταμερισμό τωνευθυνών και την κατοχή επαρκών δικαιωμάτων για την έγκριση πτητικών λειτουργιών.

      Πρόταση 26:  Ο εξοπλισμός, τα ανταλλακτικά και οι λειτουργίες θα μπορούσαν να εγκριθούν ανεξάρτητα από το ίδιο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος και μπορεί ναχορηγηθεί έγκριση. Οι ΕΚ θα καθορίζουν τις απαιτούμενες διαδικασίες βάσει της διαδικασίας της ευρωπαϊκής οδηγίας τεχνικών προδιαγραφών (ETSO). Η διαδικασία για τη θέση σε υπηρεσία και την επιτήρηση διαρκούς αξιοπλοΐας πρέπει να προσαρμοστεί καθώς ο εξοπλισμός μπορεί να μην εγκατασταθεί σε πιστοποιημένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτή μπορεί να καλύπτει επίγειους σταθμούς ή εγκεκριμένο «εξοπλισμό εντοπισμού και αποφυγής» εγκατεστημένο σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη της «ειδικής» κατηγορίας.

    Πρόταση 27: Οι ΕΚ καθορίζουν τις οργανωτικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης προκειμένου να του χορηγηθεί πιστοποιητικό φορέα τηλεχειρισμού και να αποκτήσει επαρκή δικαιώματα για την έγκριση/τροποποίηση των πτητικών λειτουργιών του.

       Πρόταση 28: Προτείνεται να ζητηθεί από τον κλάδο και τους φορείς τυποποίησης να παράσχουν τυποποιημένες

λύσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια, όπως για παράδειγμα σχετικά με πτυχές αξιοπλοΐας. Τόσο τα τυποποιημένα εγχειρίδια πτητικής λειτουργίας όσο και η διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων ασφάλειας θα απλουστευθούν.

   Πρόταση 29: Για την πτητική λειτουργία ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην «πιστοποιημένη» κατηγορία,η αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και η συμμόρφωσή του προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα πρέπει να διασφαλίζονται κατάτον ίδιο τρόπο που αυτές διασφαλίζονται επί του παρόντος για τα επανδρωμένα αεροσκάφη μέσω της έκδοσης πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου και πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισμένου

πιστοποιητικού αξιοπλοΐας για το συγκεκριμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

       Πρόταση 30: Οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και την εκπαίδευση πρέπει να αποδεικνύουν την ικανότητά τους, κατέχοντας αντίστοιχα έγκριση φορέα σχεδιασμού, παραγωγής, συντήρησης και εκπαίδευσης, όταν αυτό απαιτείται λόγω του κινδύνου που ενέχει η πτητική λειτουργία.

       Πρόταση 31: Ο χειριστής πρέπει να διαθέτει άδεια και ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό φορέα  τηλεχειρισμού.

      Πρόταση 32:  Ο Οργανισμός θα εκδώσεις προδιαγραφές πιστοποίησης που καλύπτουν ευρύ φάσμα διαφορετικών διαμορφώσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθορίζοντας τους στόχους ως προς την ασφάλεια. Αυτές θα συμπληρωθούν με πρότυπα του κλάδου που θα εγκρίνει ο Οργανισμός ώστε να είναι δυνατή η ταχεία ανταπόκριση στις εξελίξεις και ενδέχεται επίσης να καλύπτουν επιχειρησιακές πτυχές και πτυχές αδειοδότησης.

     Πρόταση 33:  Επί του παρόντος δεν προβλέπεται ο διαχωρισμός των ΕΚ για την «πιστοποιημένη» κατηγορία από τους ΕΚ για τα επανδρωμένα αεροσκάφη.

 

 

      ΕΠΛ: έγκριση πτητικής λειτουργίας

      ΕΚ: εκτελεστικοί κανόνες

 

 

    Διαβάστε ολόκληρο το pdf της ΕΑSA :

 

 

      

 

    

 

    

 

    Μέχρι την εξέυρεση λύσης και τις  τελικές  αποφάσεις  της Ε.Ε , στην χώρα μας ισχύει ο κανονισμός  << Αριθμ. Δ2/Δ/352/17475 Κανονισμός Πτήσεων Αερομοντέλων >>

   

     Κανονισμός Πτήσεων Αερομοντέλων

 

 

 

 

 

      

ArisR.